محل تبلیغات شما
گي رم که باخته ام . . . .!!! اما کسي جرات ندارد به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد، شوخي نيست من شاه شطرنجم. . . . تخريب ميکنم آنچه را که نميتوانم باب ميلم بسازم. . . آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم. . . . ومي ندارد من هماني باشم که تو فکر ميکني، من هماني ام که حتي فکرش را هم نميتواني بکني . . . لبخند مي زنم و تو فکر ميکنی بازي را برده ای ، هرگز نمي فهمی با هر کسي رقابت نمي کنم. . . زانو نمي زنم،حتي اگر سقف آسمان ،کوتاهتر از قد من باشد ، زانو نمي

امتحاناته دعامون کنید

هیــــــــــــــــــــــــــــــــــس

نمي ,هماني ,زانو ,آرزو ,تو ,، ,من هماني ,تو فکر ,زانو نمي ,و تو ,ميکنی بازي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها