محل تبلیغات شما

ما2تاگي رم که باخته ام . . . .!!! اما کسي جرات ندارد به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد، شوخي نيست من شاه شطرنجم. . . . تخريب ميکنم آنچه را که نميتوانم باب ميلم بسازم. . . آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم. . . . ومي ندارد من هماني باشم که تو فکر ميکني، من هماني ام که حتي فکرش را هم نميتواني بکني . . . لبخند مي زنم و تو فکر ميکنی بازي را برده ای ، هرگز نمي فهمی با هر کسي رقابت نمي کنم. . . زانو نمي زنم،حتي اگر سقف آسمان ،کوتاهتر از قد من باشد ، زانو نمي
هیییییییییییییییییییسسسسس این بازی______________عادلانه نیست این زندگی همش.ماربود پله هایش کجاست. (آقا کچله می تایپد) چشــمــ هــایــم را بـِ ـشــنــو. دهــانــم پــر از سکــوتــ ـ اســتـــ (!)

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

الهه سخن